شامل کلیه لوازم مورد نیاز جانبی برای استفاده نقشه بردار می باشد .