آموزش static و PPK در گیرنده GNSS آراتک مدل Q20 و پردازش در سامانه شمیم

/
  در این فیلم توضیحی بر دلیل استفاده از Stop Go PPK در گیرنده GP…