ذخیره مختصات عوارض به همراه کد باسرعت بالا توسط Quick code در GPS HiTarget

How to use Quick Code in GPS Hi-Survey Road Ara-Tech for store GIS codes and descriptions

aratech

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *